תקנון

 1. מבוא

האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

  1. חשוב! – על מנת שתוכל לבצע רכישה באתר, עליך לסמן ב V, על מקש "האישור". הינך מתבקש לקרוא בעיון את כל הוראות תקנון זה. לחיצה על מקש "האישור", משמעותה, כי קראת את כל סעיפי התקנון, הבנת אותם ואתה מאשר קבלתם. אם הוראה מסויימת אינה ברורה, אנא פנה אלינו על מנת שנוכל ליתן כל הסבר נדרש.

  2. תקנון זה מסדיר את רכישת מוצרים, המוצעים על ידי בעל האתר, באמצעות האינטרנט. רשאי לבצע רכישה, באמצעות אתר האינטרנט הוא מי שהינו, במועד ביצוע הרכישה, בן למעלה מ 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, בעל כתובת מגורים קבועה בישראל, ושהינו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל.

  3. מובהר, כי הרכישה מותנית בקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי, ואין לראות בביצוע ההזמנה, ו/או בקבלת אישור על ביצוע הזמנה כעסקה.

 1. הגדרות –

 בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:

 1. "פעולה" /"שימוש"- גלישה באתר וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים בהתאם להוראות תקנון זה.

 2. "משתמש"- אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר האינטרנט של מסעות.

 3. "לקוח"- אדם ו/או גוף הגולש באתר ומבצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות המקוונת.

 4. "קניה" ו/או "רכישה" – קנית מוצר תתבצע באופן שבו לקוח ימלא טופס הזמנה, ישלח אותו לבעל האתר. עסקה מחייבת בין הצדדים תכרת רק לאחר שבעל האתר אישר, בכתב, קבלת ההזמנה.

 

 1. המכירות חלק כללי

  1. החנות תאפשר לך לבצע הזמנה של מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות אתר האינטרנט המקוון, זאת בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

  2. לקוח המבצע פעולה באתר, מצהיר ומתחייב, כי הינו עומד בכל התנאים המפורטים להלן:

   1. גילו, במועד ביצוע הקניה הוא לפחות 18 שנים.

   2. הוא בעל כרטיס האשראי, אשר באמצעותו מתבצעת הרכישה באתר האינטרנט, וכרטיס אשראי זה הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל, ושהונפק בישראל.

   3. הוא בעל כתובת ותא דואר אלקטרוני, להלן דוא"ל , ברשת האינטרנט.

 

 

  1. הלקוח מתחייב בזאת שלא לבצע פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.

  2. הלקוח מתחייב בזאת שלא לבצע פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר.

  3. הלקוח מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בבעליו ו/או בתוכנו.

  4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו, כי מילוי טופס ההזמנה משמעה העברת הצעת הלקוח לחברה והתחייבות של הלקוח לרכוש את המוצר ולשלם לבעלי האתר את מחירו הנקוב באתר. הלקוח מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הלקוח, מיד לאחר שהחברה תאשר את ההזמנה.

 

 1. הליך הרכישה

  1. ההזמנות מבוצעות באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

  2. מובהר, כי הלקוח רשאי לשנות ו/או לבטל ו/או לתקן את ההזמנה עד לשלב בו ילחץ על הצלמית "אישור". עם מתן אישור לרכישה לא יוכל הלקוח לחזור בו מהצעתו. סיום תהליך ההזמנה עלידי הלקוח ורישומה במערכת, תופיע הודעה המציינת כי ההזמנה נקלטה במערכת ויישלח דואר אלקטרוני לאישור קבלת ההזמנה לכתובת הלקוח.

אין באמור בסעיף זה לפגוע בזכות הלקוח להחזיר מוצרים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

  1. מוסכם כי העסקה תבוצע רק לאחר אישור החברה. ורק לאחר שיוסדר התשלום בין החברה לבין הלקוח.

  2. זמן הטיפול בהזמנה כפוף להימצאות המוצרים במלאי ו/או לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתם כגון אספקתם עלידי צד שלישי, אריזה וכיו"ב. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים לא יאוחר מתום 14 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה.

  3. באחריותו של הלקוח לדאוג כי יהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציין בפרטיו. כמוכן, החברה לא תהייה אחראית על עיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים.

  4. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר ללקוח את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה, מבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה.

  5. מובהר, כי הלקוח יהא אחראי לנכונות ותקינות הפרטים שמסר בעת הרישום ו/או ביצוע ההזמנה לרבות אך לא רק: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , וכדומה

  6. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  7. מובהר כי התמונות המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד. תיאור המוצר המובא באופן מילולי הינו המחייב.

 

 1. אספקת המוצרים 

  1. החברה תספק את המוצרים שנרכשו לכתובת אותה ציין הלקוח בהזמנתו, אלא אם צויין מפורשות אחרת

  2. החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא (הן עבור המוצר והן בגין המשלוח).

  3. זמן הטיפול בהזמנה והאספקה של המוצרים הינו כפוף להימצאות המוצרים במלאי, או לזמינותם אצל הספקים השונים, אך לא יעלה על 21 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה.

  4. באחריותו של הלקוח לדאוג כי יהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציין בפרטיו.

  5. עלות המשלוח תהא כמפורט באתר. ניתן, בתיאום מראש עם החנות, לאסוף את המוצרים באופן עצמאי מכתובת החנות, וזאת ללא עלות משלוח.

  6. על אף האמור לעיל, מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת המוצרים במקרה של:

   1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע

   2. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים

   3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

   4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

   5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום אה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג

 

 1. ביטול עסקאות

  1. הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

  2. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר כי –

   1. החזרת מוצרים תתבצע רק באישור ובתיאום מראש עם החברה.

   2. תנאי לביטול העסקה הינו כי הלקוח יחזיר את המוצר שרכש באריזתו המקורית, כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שרכש אותם, וזאת בתוך 14 ימים מיום הרכישה.

   3. כל הפריטים יוחזרו בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.

   4. מובהר כי מוצרים שנעשתה בהם ו/או עליהם פעולה כלשהי (כגון: תיקון, התאמה, ציפוי, הרכבה וכיו"ב)לא ניתן יהא להחזירם.

   5. במקרה של ביטול רכישה, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילם, בניכוי דמי הובלת המוצר, ודמי טיפול בגובה 5% מערך המוצר.

   6. במקרה וההזמנה בוטלה וטרם נשלחה, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילם במלואה.

 

 1. אבטחת מידע ושימוש במידע

  1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

  2. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  3. במסגרת ביצוע הרכישה יכול וייאספו על ידי החברה נתונים שונים, לרבות, (א) מידע שתספקו לנו בעת פתיחת חשבון או שינוי פרטים, לדוגמא, שמכם, כתובת, כתובות שונות למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, סיסמה, ופרטי כרטיס אשראי שיכולים לשמש בעת ביצוע הזמנה. (ב) מידע שתספקו לנו בעת ביצוע הזמנה מקוונת או על ידי מילוי של טופס רישום מקוון שאנחנו יכולים לפרסם באתר. לדוגמא, שמכם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת משלוח, ופרטי כרטיס אשראי שהם הכרחיים לטיפול בהזמנה. (ג) מידע שתמסרו לנו באופן וולונטרי בדואר אלקטרוני או באמצעים אחרים. (ד) מידע על המחשב שלכם, כולל, כאשר ישנה אפשרות, כתובת ה-IP שלכם, מערכת הפעלה וסוג הדפדפן. (ה) מידע על השימוש שלכם באינטרנט שנאסף על ידי קובץ cookie המאוחסן בכונן הקשיח של המחשב שלכם.

  4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 2. כללי 

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר בהתאם לשיקול דעתה. עם זאת מובהר, כי הוראות התקנון החדש יחולו אך ורק על עסקאות שנעשו לאחר שינויו.

  2. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה

  3. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

  4. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  5. מוסכם כי תנאי השימוש באתר ותנאי ההתקשרות בין הצדדים, כפופים לחוקי מדינת ישראל בכל דבר וענייןסמכות השיפוטית היחודית והבלעדית תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בנצרת.

המוצר התווסף בהצלחה להזמנה

*שים לב: הגדלת הכמויות עשוייה להוזיל מחיר ליחידה.

ההזמנה אינה מחייבת עד אישורה,

נציגנו יחזרו אלייך בהקרדם לאחר שליחת ההזמנה.